Schade Zakelijk

  • Gebouwen/huurdersbelang
  • Glas bedrijfspand
  • Inventaris/goederen
  • Bedrijfsschade
  • Aansprakelijkheid
  • Rechtsbijstand
  • Kantoorelektronica
  • Personen-, bestel- en vrachtauto

Bedrijvenpakket

Alle risico’s die u voor uw bedrijf wenst te verzekeren staan op één polis overzichtelijk gerangschikt. Het pakket biedt uitgebreide dekkingen en financiële voordelen. Een overlap of tekort aan dekking wordt voorkomen. Dus overzichtelijk en voordelig. De meest voorkomende pakketonderdelen (naar keuze) zijn gebouwen/ huurdersbelang, glas bedrijfspand, inventaris/goederen, bedrijfsschade, aansprakelijkheid, rechtsbijstand, ongevallen, vervoer van eigen goederen, geldswaarden winkel- en kantoorelectronica.

Gebouwen/huurdersbelang

Keert de herbouwaarde uit indien het gebouw geheel of gedeeltelijk wordt beschadigd door op de polis gedekte risico’s; de meest voorkomende oorzaken zijn brand, ontploffing, inbraak. storm, blikseminslag, waterschade en aanrijding.Indien het gebouw wordt gehuurd kunnen de door verzekerde (huurder) gemaakte (verbouwings)kosten, welke aard en nagelvast aan het pand zijn verbonden, ter verbetering of aanpassing van het gebouw onder het begrip “huurdersbelang” worden verzekerd.

Glas bedrijfspand

Onder een gebouwenverzekering is het risico van glasbreuk verzekerd door een op de polis gedekte oorzaak. Een specifieke glasverzekering heeft echter een ruimere dekking. Het feit van glasbreuk is voldoende voor een uitkering. Opzet is vanzelfsprekend niet gedekt. Ook kunnen bijzondere (kostbare) glassoorten op deze polis worden verzekerd. Onder de dekking van deze verzekering vallen eveneens de kosten van een noodvoorziening.

Inventaris/goederen

De verzekering dekt de materiële schade als gevolg van een op de polis gedekt risico zoals o.a. brand, ontploffing, blikseminslag, inductie, inbraak, waterschade en aanrijding. Verzekerd bedrag inventaris is gebaseerd op nieuwwaarde exclusief B.T.W. en verzekerd bedrag goederen is gebaseerd op basis van inkoopwaarde exclusief B.T.W.

Bedrijfsschade

Deze verzekering dekt de vaste lasten en de derving van de netto winst indien het bedrijf door gehele of gedeeltelijke stilstand van een onder de polis gedekte gebeurtenis wordt getroffen. Om zo snel mogelijk de stilstand op te heffen worden ook de extra gemaakte kosten vergoed. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld het inhuren van extra personeel of de huurkosten van een (tijdelijk) vervangend pand. De op deze polis verzekerde risico’s zijn overeenkomstig de gebouwen- en/of goederen-/inventarisverzekering.

Aansprakelijkheid

De verzekering dekt de materiële en/of letselschade en de daaruit voortvloeiende schade aan derden, indien de verzekerde op grond van zijn aansprakelijkheid hiervoor verantwoordelijk is. De polis verleent ook dekking voor schade aan personen of zaken vanwege gebrekkig opgeleverde goederen. Voorts valt onder de dekking de schade die werknemers tijdens uitoefening van hun werkzaamheden aan derden toebrengen alsmede de schade aan werknemers als gevolg van onvoldoende zorg voor arbeidsomstandigheden.

Werkgeversaansprakelijkheid motorrijtuigen

Op een bedrijfsaansprakelijkheidspolis is niet meeverzekerd schade door motorrijtuigen. Dit risico valt onder de WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen). De schade die de bestuurder lijdt (al dan niet door eigen schuld) is niet op de WAM-verzekering gedekt. In het Arena arrest van 2001 besliste de Hoge Raad echter dat een werkgever de schade aan zijn werknemer (bestuurder) moets vergoeden ondanks het feit dat de bestuurder zelf schuldig was aan het ongeval. Deze werkgeversaansprakelijkheid kan op de zogenaamde Wegam-polis worden verzekerd.

Rechtsbijstand

Deze verzekering biedt u rechtshulp op vele fronten, feitelijk bij nagenoeg alle activiteiten van uw onderneming. Dus geen onverwacht hoge advocaatkosten bij een geschil want de rechtsbijstandpolis voorziet in juridische hulp en ondersteuning op velerlei gebieden. Bijna alles is verzekerd met uitzondering van fiscale problemen, geschillen over het beheer van het bedrijf zelf, bodemverontreiniging, subsidies en het aanvechten van algemeen verbindende regels. Zo is wel rechtshulp beschikbaar voor o.a. huisvesting, in- en verkoop, contractuele zaken, motorrijtuigen, personeelszaken (denk aan ontslag) incassovorderingen op derden, bedrijfshuisvesting (huurcontract), particuliere dekking voor de ondernemer zelf en zijn gezin. Zowel de kosten van juridische adviezen en procesvoering door de advocaat worden door de verzekeraar betaald.

Geldswaarden

Bij inbraak wordt vaak door de ongenode gast gezocht naar geld of geldwaardig papier. Hoewel een inventarisverzekering in de regel hiervoor dekking biedt, is het verzekerd bedrag echter uiterst beperkt. Voor bedrijven welke regelmatig kasstromen hebben, kan een geld(transport)verzekering uitkomst bieden. Verzekerd is verlies of diefstal tijdens transport, roof/overval tijdens openingsuren, inbraak na sluitingstijd (in afgesloten kast of kluis) en tijdelijk thuis bij de ondernemer.

Kantoorelektronica

Omdat op de inventarisverzekering een gelimiteerd aantal oorzaken zijn verzekerd, is voor gevoelige apparatuur zoals computers, faxen, copiers, elektronische kassa’s en beveiligingsinstallaties een specifieke Elektronicapolis ontwikkeld waarop nagenoeg alle risico’s zijn verzekerd. Dus behalve diefstal, brand, etc.. ook het omstoten, vallen of morsen van vloeistof op de apparatuur. Ook tijdens transport (laptops!) is dekking geregeld. Voorts kan een reconstructie- en extra kostendekking worden meeverzekerd waardoor vervangende apparatuur kan worden gehuurd en de kosten die worden gemaakt voor het reconstrueren van de verloren gegane gegevens en software. Denk hierbij aan overwerk en extra personeelskosten.

Personen-, bestel- en vrachtauto

De verzekeringsvormen voor deze categorieën zijn gelijk, te weten;

Wettelijke aansprakelijkheid: schade aan derden

Casco: schade aan de auto door ongeacht welke oorzaak.

Beperkt casco: schade aan de auto als gevolg van brand, storm, diefstal, dieren en het omvallen van bomen.

Bij meerdere auto’s kan sprake zijn van een collectiviteit zodat een omvangskorting op de premie kan worden bedongen.