Algemene voorwaarden

Geldend voor Assurantiekantoor Vergeer - Versie 1 januari 2010

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder de met hoofdletter geschreven begrippen:
1.1  Algemene Voorwaarden:
Het onderhavige document.
1.2  Dienstverlener:
Assurantiekantoor Vergeer
1.3  Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon aan wie Assurantiekantoor Vergeer enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten;
1.4  Overeenkomst:
Iedere overeenkomst die tussen Assurantiekantoor Vergeer en Opdrachtgever is afgesloten.
1.5  Dienst:
De dienst die in de overeenkomst is genoemd.
1.6  Opdracht:
De door Opdrachtgever aan Assurantiekantoor Vergeer verstrekte Opdracht om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product, dan wel de Dienst uit te voeren die in de Overeenkomst is genoemd;
1.7  Financieel Product:
De hypotheek, verzekering, beleggings- en spaarrekening of het krediet waarover Assurantiekantoor Vergeer zal adviseren en / of de afsluiting waarbij Assurantiekantoor Vergeer zal bemiddelen;
1.8  Financiële instelling:
De partij bij wie een Financieel Product wordt afgesloten.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1  Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere door Assurantiekantoor Vergeer uitgebrachte offerte en/of aanbieding en alle tussen Assurantiekantoor Vergeer en Opdrachtgever overeengekomen opdrachten;
2.2  Assurantiekantoor Vergeer behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden éénzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden op de website van Assurantiekantoor Vergeer en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking dertig dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld;
2.3  Indien de Opdrachtgever met de gewijzigde Algemene Voorwaarden niet instemt, heeft de Opdrachtgever tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde Algemene Voorwaarden van kracht worden, op te zeggen;
2.4  Indien de Opdrachtgever na de bekendmaking van de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden op de website van Assurantiekantoor Vergeer niet aangeeft de overeenkomst op te willen zeggen, dan verklaart hij ermee akkoord te zijn aan deze wijzingen te zijn gebonden. Ook bij automatische en/of stilzwijgende verlenging van met Assurantiekantoor Vergeer gesloten overeenkomsten worden de gewijzigde voorwaarden geacht van kracht te zijn op de relatie Assurantiekantoor Vergeer en Opdrachtgever;
2.5  De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Assurantiekantoor Vergeer zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard;
2.6  Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend voor zover door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen;
2.7  Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt de zijn of vernietigd mocht worden, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 3 Offertes en/of aanbiedingen en verstrekte informatie
3.1  Offertes en/of aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, te rekenen vanaf de datum van de offerte en/of aanbieding;
3.2  Via elektronische weg, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever door Assurantiekantoor Vergeer aan Opdrachtgever verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Assurantiekantoor Vergeer gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Assurantiekantoor Vergeer het tegendeel blijkt;
3.3  Aan door Assurantiekantoor Vergeer gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Assurantiekantoor Vergeer een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen;
3.4  Door Assurantiekantoor Vergeer aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames welke zijn gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Financiële Instelling een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Assurantiekantoor Vergeer een definitieve berekening van de maandlasten verschaffen;
3.5  In offertes vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
4.1  Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand door schriftelijke aanvaarding door Assurantiekantoor Vergeer dan wel door uitvoering van de overeenkomst. Een automatische lees- of ontvangstbevestiging per e-mail wordt niet beschouwd als schriftelijke aanvaarding door Assurantiekantoor Vergeer;
4.2  Een via elektronische weg door Opdrachtgever aan Assurantiekantoor Vergeer verzonden (verzekerings-) aanvraag wordt door Assurantiekantoor Vergeer eerst na diens ontvangstbevestiging als opdracht beschouwd. Een automatische lees- of ontvangstbevestiging van de (verzekerings-)aanvraag valt hiermee niet gelijk te stellen;
4.3  Assurantiekantoor Vergeer is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5 Ontbinding overeenkomst
Opdrachtgever is gerechtigd tot ontbinding van een overeenkomst met Assurantiekantoor Vergeer, indien Assurantiekantoor Vergeer na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen, ontstaan vóór het tijdstip van ontbinding en betrekking hebbend op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht
6.1  Assurantiekantoor Vergeer zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, overeenkomstig de deskundigheidseisen uit vigerende wet- en regelgeving;
6.2  Aan Assurantiekantoor Vergeer verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Assurantiekantoor Vergeer, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt;
6.3  Opdrachtgever draagt zorg, dat alle gegevens, waarvan Assurantiekantoor Vergeer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Assurantiekantoor Vergeer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking van Assurantiekantoor Vergeer zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichtingen voldoet, heeft Assurantiekantoor Vergeer het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen;
6.4  Opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Assurantiekantoor Vergeer verstrekte informatie;
6.5  Alle door Assurantiekantoor Vergeer genoemde termijnen voor uitvoering van de opdracht zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijn.

Artikel 7 Inschakeling derden
7.1  Het is Assurantiekantoor Vergeer toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever;
7.2  Voor zover Assurantiekantoor Vergeer bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij zoveel mogelijk tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Assurantiekantoor Vergeer is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs;
7.3  Assurantiekantoor Vergeer is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc., die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 7.2 bepaalde.

Artikel 8 Honorarium en betaling
8.1  Partijen komen bij het tot stand komen van de overeenkomst overeen op welke wijze Assurantiekantoor Vergeer beloond wordt. Het honorarium kan begrepen zijn in aan Opdrachtgever (al dan niet namens een verzekeraar of derde dienstverlener) in rekening te brengen bedragen;
8.2  Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend;
8.3  Het honorarium is exclusief BTW;
8.4  Assurantiekantoor Vergeer mag prijsstijgingen aan de Opdrachtgever doorberekenen indien Assurantiekantoor Vergeer kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en levering zich tussentijdse kostenstijgingen hebben voorgedaan die de prijs beïnvloeden
8.5  Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Assurantiekantoor Vergeer aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of als de factuur anders vermeldt;
8.6  Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het niet of niet tijdig voldoen van de aan Opdrachtgever in rekening gebrachte kosten of premies tot gevolg kunnen hebben dat de door hem, na bemiddeling van Assurantiekantoor Vergeer, afgesloten verzekeringen geen dekking bieden voor het verzekerde risico, of overeengekomen diensten niet meer worden verleend;
8.7  Indien Opdrachtgever de verschuldigde premie en/of bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is over het openstaande bedrag, de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval Opdrachtgever naast het verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten waarvan de hoogte wordt vastgesteld op twee punten van het door de rechtbank gehanteerde liquidatietarief;
8.8  Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, die het langst openstaan ook als Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
8.9  Indien kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Assurantiekantoor Vergeer aanleiding geeft, is Assurantiekantoor Vergeer bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1  Iedere aansprakelijkheid van Assurantiekantoor Vergeer alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Assurantiekantoor Vergeer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Assurantiekantoor Vergeer wordt uitgekeerd, inclusief het door Assurantiekantoor Vergeer te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt;

In het geval dat de in artikel 9.1 bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Assurantiekantoor Vergeer in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Assurantiekantoor Vergeer alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Assurantiekantoor Vergeer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Assurantiekantoor Vergeer geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Assurantiekantoor Vergeer en de hare beperkt tot de door de Financiële Instelling aan Opdrachtgever in rekening gebrachte premie;
9.2  De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen;
9.3  Assurantiekantoor Vergeer is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen en informatie;
9.4  Assurantiekantoor Vergeer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Assurantiekantoor Vergeer gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Assurantiekantoor Vergeer kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computerprogrammatuur;
9.5  Assurantiekantoor Vergeer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Assurantiekantoor Vergeer verzonden (email)berichten Assurantiekantoor Vergeer niet hebben bereikt;
9.6  Assurantiekantoor Vergeer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Assurantiekantoor Vergeer, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan;
9.7  Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.8  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Assurantiekantoor Vergeer voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten;
9.9  Een eventueel schadegeval dient door de Opdrachtgever onverwijld, maar in ieder geval binnen tien werkdagen aan Assurantiekantoor Vergeer te worden gemeld. Bij geen of te late melding vervalt ieder recht op schadevergoeding.
9.10 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Assurantiekantoor Vergeer indien Assurantiekantoor Vergeer zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.

Artikel 10 Overmacht
10.1  Assurantiekantoor Vergeer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Assurantiekantoor Vergeer redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Assurantiekantoor Vergeer ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden;
10.2  Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Assurantiekantoor Vergeer geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Assurantiekantoor Vergeer kan worden gevergd.

Artikel 11 Geheimhouding
11.1  Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in kader van de opdracht van elkaar of uit andere bronnen hebben verkregen, behoudens voor zover Assurantiekantoor Vergeer, op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening, verplicht is om de betreffende gegevens aan de daartoe aangewezen instanties te verstrekken;
11.2  Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Assurantiekantoor Vergeer en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen tevens geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht;
11.3  Informatie geldt uitsluitend als vertrouwelijk indien dit door de andere partij schriftelijk is meegedeeld of indien dit duidelijk voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Bescherming persoonsgegevens
12.1  Door Opdrachtgever aan Assurantiekantoor Vergeer verstrekte persoonsgegevens zullen door Assurantiekantoor Vergeer niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan het doel waarvoor deze ter beschikking zijn gesteld of door haar aan Opdrachtgever te verzenden mailingen etc., behoudens voor zover Assurantiekantoor Vergeer op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan de daartoe aangewezen instanties te verstrekken;
12.2  Assurantiekantoor Vergeer zal passende maatregelen nemen om de gegevens van de Opdrachtgever te beveiligen, maar zal niet aansprakelijk zijn voor schade ten gevolge van onrechtmatig handelen van derden;
12.3  Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enig databestand van Assurantiekantoor Vergeer, zal Assurantiekantoor Vergeer op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever diens gegevens uit dit databestand verwijderen.

Artikel 13 Verval van recht
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever uit welken hoofde dan ook jegens Assurantiekantoor Vergeer in verband met door Assurantiekantoor Vergeer verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1  Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Assurantiekantoor Vergeer is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde Rechter in de vestigingsplaats van Assurantiekantoor Vergeer in Nederland of het arrondissement waar Assurantiekantoor Vergeer BV is gevestigd, ook indien Opdrachtgever in het buitenland is gevestigd. Assurantiekantoor Vergeer heeft het recht om een geschil met een in het buitenland gevestigde Opdrachtgever te laten beslechten door de buitenlandse bevoegde Rechter.
14.2  Assurantiekantoor Vergeer is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD) onder nummer 300004084 en heeft verklaard zich niet te conformeren aan het principe van bindend advies.

BIJZONDERE VOORWAARDEN GELDEND VOOR


het gebruik van de online VERGEER Digitaal Dossier
versie 1 januari 2010

Artikel 1 Definities
1.1 Dienstverlener:
Assurantiekantoor R.W.M. Vergeer BV., hierna te noemen: “VERGEER”.

1.2 Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon met wie VERGEER een overeenkomst heeft gesloten.

1.3 Overeenkomst:
Overeenkomst Digitaal Dossier service.

1.4 Dienst:
De dienst die in de overeenkomst is genoemd.

1.5 Gebruiker:
De persoon die van de dienst gebruik maakt en is ingelogd in de Applicatie.

1.6 Algemene voorwaarden:
De Algemene Voorwaarden geldend voor de Assurantiekantoor R.W.M. Vergeer BV.

1.7 Applicatie:
De online administratieve programmatuur, inclusief vernieuwde versies.

1.8 Server:
Een door of ten behoeve van Vergeer beheerde computer en hardware met daarop de voor Digitaal Dossier benodigde programmatuur en software.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Bijzondere Voorwaarden gelden voor de Overeenkomst en dienen te worden beschouwd als aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden Van VERGEER Groep BV.

2.2 VERGEER behoudt zich het recht voor de Bijzondere Voorwaarden éénzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden op de website van VERGEER en/of per e-mail bekend gemaakt. Zij treden in werking dertig dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld.

2.3 Indien de Opdrachtgever met de gewijzigde Bijzondere Voorwaarden niet instemt, heeft de Opdrachtgever tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijzigingen, de bevoegdheid de overeenkomst per de datum waarop de gewijzigde Bijzondere Voorwaarden van kracht worden, op te zeggen.

2.4 Indien de Opdrachtgever na de bekendmaking van de wijzigingen van de Bijzondere Voorwaarden op de website van VERGEER en/of per e-mail doorgaat met deelname aan de VERGEER-Online faciliteiten dan verklaart hij ermee akkoord te zijn aan deze wijzingen te zijn gebonden. Ook bij automatische en/of stilzwijgende verlenging van met VERGEER gesloten overeenkomsten worden de gewijzigde voorwaarden geacht van kracht te zijn op de relatie VERGEER en Opdrachtgever.

2.5 In geval van strijdigheid tussen een bepaling in de Algemene Voorwaarden en een bepaling in de Bijzondere Voorwaarden, prevaleert de bepaling in de Bijzondere Voorwaarden boven de bepaling in de Algemene Voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen een bepaling in een Overeenkomst waarop de Bijzondere Voorwaarden van
Bijzondere Voorwaarden van Assurantiekantoor R.W.M. Vergeer BV
Pagina 2/3
toepassing zijn, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst boven die in de Bijzondere Voorwaarden.

2.6 Afwijkingen van deze Bijzondere Voorwaarden gelden uitsluitend voor zover door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen.

2.7 Indien enige bepaling van deze Bijzondere Voorwaarden nietig blijkt de zijn of vernietigd mocht worden, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 3 Looptijd en einde overeenkomst

3.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de minimale duur van 18 maanden en kan daarna per maand door de Opdrachtgever worden opgezegd tegen het eind van een kalendermaand met een opzegtermijn van tenminste één maand. VERGEER verplicht zich de Dienst gedurende de looptijd van de overeenkomst te leveren. VERGEER kan de overeenkomst opzeggen en per direct beëindigen zonder of met opgaaf van redenen. Beide partijen dienen de Overeenkomst via aangetekend schrijven op te zeggen.

3.2 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden of deze ontbinding in rechte te vorderen indien een partij zijn verplichtingen niet is nagekomen nadat haar een termijn is gesteld van 30 dagen om deze alsnog na te komen, indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt of faillissement is aangevraagd, faillissement is uitgesproken of de onderneming wordt beëindigd of overgedragen aan een ander.

Artikel 4 Overeenkomst en Dienst

4.1 VERGEER zal gedurende de looptijd van deze Overeenkomst de Dienst verlenen.

4.2 VERGEER zal aan de Opdrachtgever gedurende de looptijd van deze overeenkomst de benodigde toegangscodes en beveiligingstechnologie verschaffen.

4.3 De Opdrachtgever zal er voor in staan dat van de Dienst uitsluitend gebruik wordt gemaakt door Gebruikers die daartoe door de Opdrachtgever zijn aangewezen en die handelen in het kader van de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever. VERGEER is nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk voor misbruik van de Dienst door de Gebruiker. De Opdrachtgever vrijwaart VERGEER voor alle eventuele aanspraken van derden. Alle individuele Gebruikers dienen als aparte gebruiker in het systeem te zijn aangemaakt. Indien een tweede Gebruiker met een al in gebruik zijnde combinatie tracht aan te loggen, zal de reeds in gebruik zijnde sessie automatisch worden beëindigd, tenzij is overeengekomen dat aan meer Gebruikers licentie wordt verleend.

4.4 VERGEER zal zich inspannen om de Dienst beschikbaar te houden voor de Opdrachtgever. Onder beschikbaarheid wordt begrepen dat de Applicatie daadwerkelijk aangeboden wordt. Dit houdt onverlet dat de Dienst tijdelijk niet beschikbaar kan zijn ten gevolge van onderhoud aan de Server en door omstandigheden buiten de controle van VERGEER.

4.5 De Gebruikers worden geacht gebruik te maken van de beschikbare veiligheidsmiddelen.

4.6 Gebruikers dienen altijd in te loggen op de meest recente versie van de Applicatie.

Artikel 5 Gebruik van de Dienst

5.1 De Gebruikers kunnen met behulp van de Dienst informatie opslaan. VERGEER heeft kennis van die informatie. VERGEER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. De Opdrachtgever vrijwaart VERGEER voor aanspraken van derden wegens (vermeend) onrechtmatig
Bijzondere Voorwaarden van Assurantiekantoor R.W.M. Vergeer BV
Pagina 3/3
handelen/wanprestatie voortvloeiende uit de door de Opdrachtgever of Gebruikers met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie.

5.2 VERGEER, de Opdrachtgever en Gebruikers zijn verplicht de door VERGEER verstrekte, of de door Gebruikers aangemaakte, gebruikersnamen en wachtwoorden geheim te houden. VERGEER is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van gebruikersnamen en wachtwoorden door de Opdrachtgever. VERGEER mag ervan uitgaan dat Gebruikers die zich aanmelden met de gebruikersnaam en het wachtwoord ook daadwerkelijk geautoriseerde Gebruikers zijn. Zodra de Opdrachtgever weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden en eventueel aanvullende beveiligingstechnologie in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient zij VERGEER daarvan onverwijld schriftelijk en telefonisch op de hoogte te stellen. De Dienst zal dan tijdelijk worden geblokkeerd totdat VERGEER aan de Opdrachtgever opnieuw gebruikersnamen, wachtwoorden, alsmede de eventueel aanvullende beveiligingstechnologie heeft verstrekt. Eventuele schade die VERGEER hierdoor lijdt, zal door VERGEER op de Opdrachtgever verhaald worden.

5.3 De Gebruikers zijn gehouden gebruiksvoorschriften en aanwijzingen van VERGEER ten aanzien van het gebruik van de Applicatie zorgvuldig na te komen.

5.4 VERGEER en de Opdrachtgever zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

5.5 De Opdrachtgever staat het VERGEER toe enig deel van de (onderliggende) software of Applicatie te wijzigen of vervangen zonder voorafgaande toestemming teneinde een Dienst of Applicatie met een voor de Opdrachtgever gelijkblijvende of verbeterde functionaliteit en kwaliteit te leveren.

Artikel 6 Eigendomsrechten
Alle rechten op VERGEER Digitaal Dossier berusten uitsluitend bij VERGEER. De Opdrachtgever krijgt na het afsluiten van de Overeenkomst het recht op het gebruik van de Dienst voor de overeengekomen periode. Het gebruik van de dienst is niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VERGEER.

Artikel 7 Honorarium en betaling

7.1 De opdrachtgever is aan VERGEER een in de Overeenkomst vastgestelde vergoeding
verschuldigd. De Opdrachtgever heeft zich bij het aangaan van de Overeenkomst akkoord
verklaard met inning van de vergoeding door middel van automatische incasso.

7.2 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd
aan Opdrachtgever doorberekend.

7.3 Het honorarium is exclusief BTW.

7.4 Indien kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van VERGEER
aanleiding geeft, is VERGEER bevoegd om de levering van haar diensten op te schorten, totdat Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft. Dit kan betekenen dat Opdrachtgever de toegang tot de Applicatie wordt geweigerd, totdat die zijn verplichtingen is nagekomen.