Zorg
Ongevallenverzekering
Een ongevallenverzekering keert in principe alleen uit na een ongeval waardoor lichamelijk letsel is ontstaan. Dat is in ons hedendaagse verkeer helaas een veel voorkomend beeld. Toch is het raadzaam u voor het afsluiten van een ongevallenverzekering goed te laten adviseren. In een aantal gevallen is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheids- of levensverzekering namelijk eerder aan te bevelen. Assurantiekantoor Vergeer helpt u met een passend advies op weg. Voor doorgewinterde amateursporters valt een ongevallenverzekering bijvoorbeeld te overwegen. Veel van de tijdens het sporten opgelopen schade valt tenslotte ook onder de dekking van de ongevallenverzekering!


Uitvaartverzekering
Het is ongetwijfeld niet het meest plezierige onderwerp om over na te denken, toch is het zaak eens goed stil te staan bij uw persoonlijke uitvaart. Op welke wijze wilt u dat uw uitvaart wordt geregeld?

Met de uitvaartkostenmeter berekent u eenvoudig de kosten van een uitvaart op basis van uw persoonlijke wensen. Klik hier om vast te stellen hoe hoog het verzekerd bedrag van uw uitvaartkostenverzekering ongeveer zou moeten zijn .Arbeidsongeschiktheidsverzekering
De WAO is vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen, de WIA. Bij de nieuwe wet, die op 1 januari 2006 van kracht is geworden, gaat het erom dat werknemers werken naar vermogen - ook als ze minder arbeidsgeschikt zijn. Het gaat niet om wat een werknemer niet meer kan, maar om wat je nog wel kan. De wet biedt dan ook meer prikkels om weer aan de slag te gaan. Zo zal het financieel altijd lonend zijn om (meer) te werken.

De werkgever is twee jaar lang verantwoordelijk voor reïntegratie en loondoorbetaling van een zieke werknemer. Maar ook de werknemer moet zich voldoende inzetten om terugkeer naar werk mogelijk te maken. Als die inspanningen onvoldoende resultaat hebben gehad, kan de zieke werknemer na twee jaar op grond van de WIA in aanmerking komen voor een uitkering. Deze uitkering kan de vorm krijgen van de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en de regeling Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA).

Hoe arbeid(on)geschikt de werknemer is, hangt af van verschil tussen het oude loon en wat hij of zij theoretisch nog kan verdienen met de beperkingen als gevolg van de ziekte: het loonverlies. Wie minder dan 35 procent loonverlies lijdt, is niet arbeidsongeschikt en blijft in beginsel in dienst van de werkgever. Wie ten minste 35 procent maar niet meer dan 80 procent loonverlies lijdt, krijgt eerst een loongerelateerde uitkering (WGA). De duur van deze uitkering is afhankelijk van de leeftijd van de werknemer op het moment dat de uitkering begint. Daarna krijgt een werknemer een loonaanvulling als hij voldoende werkt, of een vervolguitkering als hij niet of onvoldoende werkt. Daarbij geldt altijd: hoe meer een werknemer werkt, hoe hoger het inkomen is. Wie ten minste 80 procent loonverlies lijdt en waarschijnlijk zal herstellen, krijgt een loongerelateerde uitkering van 70 procent van het laatste loon (IVA). Wie (duurzaam) ten minste 80 procent loonverlies lijdt, is volledig en duurzaam arbeidsongeschikt en krijgt een loongerelateerde uitkering van 70 procent van het laatste loon. Wilt u meer weten over arbeidsongeschiktheid? Neem hierover dan eens contact op met de afdeling personeelszaken van uw werkgever of laat u eens uitgebreid informeren door Assurantiekantoor Vergeer .

Voor zelfstandige ondernemers is een AOV veelal bittere noodzaak. Zelfstandigen waren tot 1 augustus 2004 via de Waz verplicht verzekerd tegen langdurige arbeidsongeschiktheid. Deze verplichte verzekering bestaat echter niet meer. De zelfstandig ondernemer die toch een uitkering bij ziekte of arbeidsongeschiktheid wil, zal dus zelf voor een verzekering moeten zorgen.

Ziektekostenverzekering
Vanaf 1 januari 2006 is er één zorgverzekering voor alle Nederlanders. Dit betekent dat mensen niet langer particulier of ziekenfondsverzekerd zijn.De overheid heeft een wettelijk standaardpakket samengesteld. De dekking hiervan komt grotendeels overeen met het voormalige ziekenfondspakket. Daarnaast kan iedereen zich aanvullend verzekeren voor de behandelingen die buiten de zorgverzekering vallen.

Alle inwoners van Nederland zijn verplicht zich te verzekeren door bij een zorgverzekeraar een zorgverzekering af te sluiten. Verzekeraars zijn op hun beurt verplicht om iedereen die zich voor de verzekering aanmeldt, te accepteren. Kinderen onder de 18 jaar betalen geen premie.

Om de premie voor iedereen betaalbaar te houden, is de zorgtoeslag in het leven geroepen. Deze kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst. De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van het inkomen.

In december 2005 heeft minister Hoogervorst de Tweede Kamer gemeld dat verzekeraars alsnog met een passend aanbod komen voor de voormalig particulier verzekerden in het buitenland. Als de bestaande ziektekostenverzekering per 1 januari 2006 al is opgezegd, dan draait de verzekeraar dat besluit voorlopig terug. Eventueel dubbel betaalde premies worden verrekend.
Voor mensen met een Nederlands pensioen die ziekenfonds verzekerd waren, geldt het volgende. Als zij in een EU- of EER-lidstaat wonen of in een land waarmee Nederland een verdrag over sociale zekerheid heeft gesloten, dan is er per 1 januari 2006 niets in de verzekeringssituatie veranderd. Wel is de verschuldigde AWBZ-premie met 30 procent gedaald.